ECOMist. Kes me oleme?

ECOM on rahvusvaheline valitsusväline ühendus, mis asub Tallinnas. Oleme liikmesusel põhinev ühendus ning ootame endaga liituma MTÜsid ja üksikisikuid, kelle tegevusvaldkond on HIVi ennetus geide, meestega seksivate meeste (MSMide) ja transsooliste inimeste seas Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia piirkondades. Praegu kuulub ühingusse 64 liiget 17 riigist Lätist kuni Kõrgõzstanini.

 

Meie missioon

ECOM ühendab kõigi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia sidusrühmade pingutused, et luua geidele, biseksuaalsetele meestele, MSMidele ja transsoolistele inimesetele soodsad tingimused ligipääsuks tõenditel põhinevatele ning inimõigustest lähtuvatele terviseteenustele, nende hulgas HIVi ennetusele ja ravile.

 

Meie visioon

Töötame kõigis Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides järgmiste eesmärkide nimel.

 • MSMidele ja transsoolistele inimestele on tagatud õigeaegne ravi ja mitmekülgne tugi seksuaal-, reproduktiiv- ja vaimset tervist puudutavates valdkondades, samuti võimalus anda ravimise seisukohalt avameelselt olulist teavet oma seksuaalkäitumise ja soolise identiteedi kohta.
 • Geide, MSMide ja transsooliste inimeste stigmatiseerimine väheneb, eelkõige terviseteenuste pakkujate seas.
 • MSMidele ja transsoolistele inimestele HIViga seotud teenuseid pakkuvad organisatsioonid tunnistavad HIVi ennetuses inimõiguste olulisust ning LGBT-ühendused hõlmavad oma tegevuskavadesse seksuaal- ja reproduktiivtervise teemad.
 • Riigid, valitusvälised ühendused, rahvusvahelised organisatsioonid ja ettevõtted loovad partnerlussuhteid, et töötada MSMide ja trassooliste inimestele jaoks välja terviseteenuseid. MSMide ja transsooliste inimestega tegelevate HIVi-organisatsioonide esindajad ning LGBT-ühendused on koordineerimis- ja tegevusstruktuuride liikmed nii rahvusvahelisel, riiklikul kui ka kohalikul tasandil.
 • Seadusandlik raamistik ja poliitiline keskkond ei sea MSMidele ja transsoolistele inimestele suunatud teenustega tegelemisele ega LGBT-ühendustele takistusi.
  • MSMid ja transsoolised inimesed on riiklikes HIVi ennetuse programmides määratletud eraldi sihtrühmana.
  • MSMe ja transsooliseid inimesi puudutavate teenuste ulatus on määrustes sätestatud ning neid pakutakse enamikus Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonna riikides.
  • HIViga seotud programmid ning MSMidele ja transsoolistele inimestele suunatud teenused on hästi rahastatud, sealhulgas riiklikest ja kohalikest eelarvetest.
  • Takistused kogukonnaühenduste ametlikuks registreerimiseks on eemaldatud.
 • MSMide ja transsooliste inimeste seas leviva HIVi epideemia jälgimiseks ja analüüsimiseks luuakse terviklik süsteem, mis hõlmab ka kogukondi kaasavad kvaliteedihinnangud.
 • Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides võetakse vastu diskrimineerimisvastased õigusaktid, mis keelavad diskrimineerimise seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi põhjal.

Eesmärgid ja sihid aastateks 2017–2021

Edendada eestkostet, juhtimist ja partnerlust, et tagada MSMidele ja transsoolistele inimestele suunatud terviseteenuste ja HIVi ennetuse programmide jätkusuutlikkus Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias.

 • Soodustada tervishoiuga seotud aktivismi, juhtimist ja kogukondade tegevusi.
 • Tagada MSMide ja transsooliste inimeste kogukondade agenda tunnustamine eri otsustustasanditel ning rahaliste vahendite eraldamine tervishoiu- ja HIVi-programmidele.
 • Panustada sellise seadusandliku ja sotsiaalse keskkonna kujundamisse, mis soodustab õigust tervishoiule.
 • Arendada ECOMi võimekust.

 

HIVist meestega seksivate meeste hulgas Eestis

ECOM on kogunud andmeid ja koostanud lühikokkuvõte HIV-ist meestega seksivate meeste (MSM) seas.

Скачать (PDF, 312KB)